మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:
పిల్లల-పేర్లు..com స్వాగతం!
ఇక్కడ మీరు 100,000 పైగా పేర్లు గురించి ఆసక్తికరమైన సమాచారం పొందుతారు! మీ స్వంత మొదటి పేరును యొక్క అర్థం, మూలం మరియు ప్రజాదరణ ,ఇష్టం.
మీరు మీ పిల్లల కోసం ఒక మంచి పేరు కోసం చూస్తున్నారా ?అయితే ఇది మీకు సరియైన ప్రదేశం. పిల్లల-పేర్లు.com ప్రపంచంలో పిల్లల పేర్లు అత్యధికంగా కలిగిన పూర్తి వెబ్ సైట్ ఇది

Browse names by letter

తాజా వ్యాఖ్యలు
డి, డు, డె, డొ, డీ, చిన్న పిల్లల పేర్లు29-12
డీ డా డూ డో
ఈ అక్షరములపై న పేర్లు కావలెను
కు ఖం జ చ25-12
ఆడపిల్ల పేరు అర్థవంతంగ ఉండాలి
Chetan15-12
మే నెలలో 12 వ తారీఖున మధాయన‌ం 11:56 నిమిషాలకు పుటాడు
డి, డు, డె, డొ, డీ, చిన్న పిల్లల పేర్లు12-12
డే డు డ మీద పాప పేర్లు కావాలి
డి, డు, డె, డొ, డీ, చిన్న పిల్లల పేర్లు12-12
డే డు డ మీద పాప పేర్లు కావాలి
11-12
మే పేరు మీద ఆడ పిల్ల పేర్లు కావాలి
10-12
భే తో మాకు పేర్లు కావలి. అది జన్మ నక్షత్రం కాబట్టి అదే పేర్లు పెట్టాలి ఆయ్నుకుంటు వున్నాము కాబట్టి మాకు వెంటనే తెలియజేయగల రు...
10-12
భే తో మాకు పేర్లు కావలి. అది జన్మ నక్షత్రం కాబట్టి అదే పేర్లు పెట్టాలి ఆయ్నుకుంటు వున్నాము కాబట్టి మాకు వెంటనే తెలియజేయగల రు...
Tanvir 8-12
11/10/2018,5.28pm న మా బాబు పుట్టినాడు . మంచి పేరు, నక్షత్రం చెపండి
పి 7-12
పి అక్ష్రమ్ మీద అమ్మాయి పేర్లు కావాలి
కు ఖం జ చ 5-12
ఖ అక్షరం పై అమ్మాయి పేరు
జు24-11
అబ్బాయి పేరు 4 అక్షరాలాలో
హిందూ పేర్లతో
జు24-11
అబ్బాయి పేరు 4 అక్షరాలాలో
జు24-11
అబ్బాయి పేరు 4 అక్షరాలాలో
స్వాతి10-11
ఓం నమఃశివాయ ఏమిటి నీమాయ
10-11
భద్రయ్య పేరు తో రావాలి నక్షత్రం ప్రకారం చు అక్షరం
పి29-10
పి ఆక్షారం తో పేరు కావలి
డి, డు, డె,. డొ, డీ, చిన్న పిల్లల పేర్లు23-10
మా బాబుది జన్మనామం డోషప్ప
ఈ పేరు మీద ఏదైనా మంచి పేరు చెప్పండి.
డి, డు, డె,. డొ, డీ, చిన్న పిల్లల పేర్లు 8-10
మా బాబు కి పేరు అక్షరం డి డే డో తో పేరు కావలి
శ్రీకాంత్11-09
శ్రీకాంత్ అంటే ఏంటి పేరుకు అర్థం ఏంటి