మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:అత్యధిక రేటింగ్ తో అమ్మాయి పేర్లు

#పేరు అర్థం
1 టే
2 టే
3 టే,ట,టో,ప,పపొపా,పి
4 డు
5 సో, సే, దా, ధీ
6 సాయి
7 ఝా
8
9
10 టే,ట,టో
11 టే,ట,టో
12
13
14 సో, సే, దా, ధీ
15 యో
16 యో
17 డు
18 టె
19 టె
20
21
22
23 డా
24
25
26 గు మరియు గే
27
28 డి, డు, డె, డొ, డీ
29
30
31 గు మరియు గే
32 టి
33 డి, డు, డె, డొ, డీ
34 ఝా
35 మో
36
37 టే,ట,టో,ప,పపొపా,పి
38
39 మో


Browse names by letterఒక వ్యాఖ్యను రాయండి
* ఐచ్ఛిక