మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

అత్యల్ప రేటింగ్ తో బాయ్ పేర్లు

#పేరు అర్థం
1 Raviసన్
2 Raviసన్
3 సాయి
4 మో
5
6 టే,ట,టో,
7 గో
8
9 టీ,టు,టా
10 డీ
11
12 నే
13 గు మరియు గే
14 టే,ట,టో,ప,పా,పి
15
16 కొ
17 జ్ఞా
18 జు
19 గో
20 టి
21
22 సే,
23 హే
24
25
26 హే
27 దు
28 డి
29 దు
30
31 టి
Browse names by letterఒక వ్యాఖ్యను రాయండి
* ఐచ్ఛిక