మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:అత్యల్ప రేటింగ్ తో అమ్మాయి పేర్లు

#పేరు అర్థం
1
2
3 టి
4 సో, సే, దా, ధీ
5 సాయి
6 ఝా
7 మో
8 డి, డు, డె, డొ, డీ
9 మో
10 డు
11
12
13
14
15 గు మరియు గే
16 డి, డు, డె, డొ, డీ
17
18 గు మరియు గే
19
20
21 డా
22 టే
23
24
25 టే
26 టె
27 టె
28 యో
29 డు
30
31 యో
32 సో, సే, దా, ధీ
33
34 టే,ట,టో
35
36 టే,ట,టో,ప,పపొపా,పి
37 టే,ట,టో
38 ఝా
39 టే,ట,టో,ప,పపొపా,పి


Browse names by letterఒక వ్యాఖ్యను రాయండి
* ఐచ్ఛిక