మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:ఆంగ్లంలో అమ్మాయి పేర్లు పలకడంలో కష్టం

#పేరు అర్థం
1 డు
2 డు
3 డు
4 టే,ట,టో
5 టే,ట,టో
6 డు
7
8
9
10
11 సో, సే, దా, ధీ
12 డి, డు, డె, డొ, డీ
13
14 డు
15 డు
16 డి, డు, డె, డొ, డీ
17 సో, సే, దా, ధీ
18 డు
19
20 డు
21 టి
22
23
24 మో
25
26
27 డు
28
29 మో
30
31
32
33 టే
34 టే
35 కూ
36 కూ


Browse names by letterఒక వ్యాఖ్యను రాయండి
* ఐచ్ఛిక