మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

బాయ్ పేర్లు వ్రాయండి కష్టం

#పేరు అర్థం
1
2 మో
3 మో
4 మో
5 మో
6
7 హే
8 మో
9 డి
10 టే,ట,టో,
11
12 డు అబ్బాయి
13 Raviసన్
14 టే,ట,టో,ప,పా,పి
15 సో, సే, దా, ధీ
16 దు
17 డీ
18
19
20 టి
21 టే,ట,టో,ప,పా,పి
22 Raviసన్
23 టే,ట,టో,
24 టి
25 Raviసన్
26
27
28 Raviసన్
29 దు
30 టీ,టు,టా
Browse names by letterఒక వ్యాఖ్యను రాయండి
* ఐచ్ఛిక