మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

సులభమయిన బాలుడు పేర్లు వ్రాయండి

#పేరు అర్థం
1
2 Raviసన్
3 Raviసన్
4 టే,ట,టో,
5 Raviసన్
6 టే,ట,టో,ప,పా,పి
7
8 డీ
9 సో, సే, దా, ధీ
10 హే
11 డు అబ్బాయి
12
13
14 Raviసన్
15 టే,ట,టో,
16 టే,ట,టో,ప,పా,పి
17 మో
18 మో
19 డి
20 మో
21 దు
22 టి
23 మో
24
25 మో
26
27 టి
28 దు
29
30 టీ,టు,టా
Browse names by letterఒక వ్యాఖ్యను రాయండి
* ఐచ్ఛిక