మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:
12 అక్షరాలతో అబ్బాయిల పేర్లు

#పేరు అర్థం
1 Mohammad Ali
2 Mohammad Ali
3 Mohammad Ali
4 Mohammad Ali
5 P.rajasekhar
6 P.rajasekhar
7 P.rajasekhar
8 P.rajasekhar
9 Rohini Kumar
10 Rohini Kumar
11 Rohini Kumar
12 Rohini Kumar
13 Satyashivaas
14 Satyashivaas
15 Satyashivaas
16 Satyashivaas
17 Srinivasarao
18 Srinivasarao
19 Srinivasarao
20 Srinivasarao
21 గోపి
22 గోపి
23 గోపి
24 గోపి
25 జ్ఞా
26 జ్ఞా
27 జ్ఞా
28 జ్ఞా
29 వాసు
30 వాసు
31 వాసు
32 వాసు
33 సాయి
34 సాయి
35 సాయి
36 సాయి

పేరు వర్గం

Browse names by letterఒక వ్యాఖ్యను రాయండి
* ఐచ్ఛిక