మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

Kuppili

మీ పేరు Kuppili? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :మగ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :Kapil, Keval, Kapila, Koppel, Kapel, Kabili, Kuval, Kobla
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:Keble, Kyveli, Kaabell, Kevily, Kipilla, Kopal, Kisbel, Kabibbila
రేటింగ్:
5/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :నాని
సోదరుల పేర్లు:కాదు, లేరు
సోదరీమణులు పేర్లు:లేదు, లేరు
ఫేస్ బుక్ :

+/- ఫేస్ బుక్ లో 40 Kuppili యొక్క. స్థానం # 354492
వర్గాలు :Kuppili ద్వారా వ్యాఖ్యలు


Kuppili (25 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-11-18
లేదు,
05/11/2019 ఉదయం 5:00 గంటలకు నాకు కొడుకు పుట్టాడు ఎ పేరు పెట్టాలి.
న ాకు తెలియజేయండ ి

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు Kuppili ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు Kuppili ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి