మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

6 అక్షరాలతో అమ్మాయిల పేర్లు

#పేరు అర్థం
1 డు
2 టే
3 కూ
4 దు
5 తు
6 జో
7 Vasudaభూమి
8 Pavani
9 Asmitaప్రైడ్
10 డె
11 డా
12 Santhi
13 మో
14 Anvita
15 Aashaa
16 Nasren
17 Limina
18 Adhira
19 Jyothi
20 భా
21 పా
22 చే
23 సే
24 డొ
25 Varshaవర్షం
26 డీ
27 దీ
28 టె
29 యో
30 ఝా
31 టి
32 డి
33 పు
34 హే


Browse names by letterఒక వ్యాఖ్యను రాయండి
* ఐచ్ఛిక