మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:
6 అక్షరాలతో అబ్బాయిల పేర్లు

#పేరు అర్థం
1 Adhira
2 Dinesh
3 Gautam
4 Harishఒక
5 Jesher
6 Laxman
7 Mahesh
8 Morenoకృష్ణ
9 Naresh
10 Nikhil
11 Prasad
12 Rajesh
13 Ritvik
14 Satishలార్డ్
15 Sriram
16 Suresh
17 Tagore
18 Tanvir
19 Tijanaక్వైట్
20 Vchand
21 Yuvraj
22 కొ
23 గో
24 జీ
25 జు
26 ఝా
27 టి
28 టే
29 డి
30 డీ
31 డు
32 దీ
33 దు
34 నే
35 పి
36 మో
37 యో
38 లీ
39 శి
40 సో
41 హే
42 ూీ

పేరు వర్గం

Browse names by letterఒక వ్యాఖ్యను రాయండి
* ఐచ్ఛిక