మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

6 అక్షరాలతో అబ్బాయిల పేర్లు

#పేరు అర్థం
1 డి
2 దు
3 Suresh
4 కొ
5 దీ
6 Rajesh
7 లీ
8 Naresh
9 Nikhil
10 ఝా
11 Tagore
12 టి
13 టే
14 Adhira
15 Sankarలక్కీ
16 Harishఒక
17 గో
18 సో
19 ూీ
20 Mahesh
21 Jesher
22 Gautam
23 పి
24 డీ
25 జు
26 Ritvik
27 Tanvir
28 జీ
29 Laxman
30 Yuvraj
31 Sriram
32 Satishలార్డ్
33 భో
34 Dinesh
35 డు
36 Alexisరక్షకుడు, పురుషులు afweerder
37 శి
38 ధా
39 Harsha
40 Tijanaక్వైట్
41 టె
42 లో
43 Morenoకృష్ణ
44 బా
45 కూ
46 మో
47 Vchand
48 గే
49 Nanaji
50 Prasad
మరిన్ని పేర్లను చూపు

6 అక్షరాలతో అమ్మాయిల పేర్లు

#పేరు అర్థం
1 డు
2 టే
3 మో
4 యో
5 Limina
6 సే
7 Adhira
8 Varshaవర్షం
9 Jyothi
10 డీ
11 Anvita
12 దీ
13 హే
14 టె
15 తు
16 జో
17 Vasudaభూమి
18 Asmitaప్రైడ్
19 Santhi
20 యో
21 డు
22 Aashaa
23 Nasren
24 Limina
25 Adhira
26 Jyothi
27 Anvita
28 హే
29 భా
30 పా
31 డొ
32 టే
33 మో
34 చే
35 పు
36 ఝా
37 కూ
38 డి
39 ఝా
40 టి
41 Santhi
42 పు
43 Aashaa
44 కూ
45 Nasren
46 దు
మరిన్ని పేర్లను చూపు



Browse names by letter



ఒక వ్యాఖ్యను రాయండి
* ఐచ్ఛిక