మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

టీ,టు,టా

మీ పేరు టీ,టు,టా? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :మగ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :టే,ట,టో,ప,పా,పి, టే,ట,టో,, టుకెశ్వర్
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:టే,ట,టో, టే, టి, , టే,ట,టో,ప,పపొపా,పి, టె, టే,
రేటింగ్: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 35 లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 7 లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 7 లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 7 లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 7 లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 7 లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :
సోదరుల పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
సోదరీమణులు పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
వర్గాలు :అత్యంత ఓట్లతో పేర్లు - పేర్లు పలకడంలో కష్టం - పేర్లు పలకడంలో సులువు - అత్యధిక రేటింగ్ తో పేర్లు - అత్యల్ప రేటింగ్ తో పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో బాయ్ పేర్లు - బాయ్ పేర్లు వ్రాయండి కష్టం - అత్యంత ఓట్లతో అమ్మాయి పేర్లు - ఆంగ్లంలో కష్టం పలకడంలో పేర్లు - సులభమయిన బాలుడు పేర్లు వ్రాయండిటీ,టు,టా ద్వారా వ్యాఖ్యలు


ట, టు, టె, టొ (5 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-02-05
24/2/2019, సమయం:12.59, మంచి పేరు పంపించాండి
(3 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-04-25
పెర్లు
(3 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-04-25
పెర్లు
టా 2022-01-30
మా పాప కు టా అక్షరం మీద పేరు పెట్టాలి సహాయం చేయగలరు?
టీ,టు,టా (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2022-05-12
తెలుగు టీ అక్షరం తో వచ్చు పేర్లు కావాలి
టీ,టు,టా (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2022-05-30
టీ
టి (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2022-05-30
టి అక్షరం పేర్లు కావాలి
టిటీ (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2022-08-13
మ పాప కు టి,టీ అక్షరం తొ పేరు తెలపగరు
టీ తెలుగు అక్షరం తో మగపిల్లల పేర్లు కావలి (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2022-11-23
టీ అనే తెలుగు అక్షరం తో మొదలయ్యే మగపిల్లల పేర్లు తెలుపండి
టీ,టు,టా తో పేర్లు కావాలి (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2023-07-21
మాకు ట, టి, టు, టీ, అక్షరాలతో అబ్బాయి పేర్లు కావాలి..
టు అనే దానితొ బాబు పేర్లు కావలి (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2023-11-22
ఏమిలేదు
Manju (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2023-12-11
టూ అనే పదం తో బాబూ పేరు కావలి
టీ,టు,టా (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2024-02-14
టు ట టి
టీ, (0 సంవత్సరాల వయసు ) 2024-04-05
టి
టీ, (0 సంవత్సరాల వయసు ) 2024-04-05
టి
టీ, (0 సంవత్సరాల వయసు ) 2024-04-05
టి

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు టీ,టు,టా ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు టీ,టు,టా ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి