మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

డి

మీ పేరు డి? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :మగ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :డు అబ్బాయి
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:డి, డు, డె, డొ, డీ, డు, డీ, డొ, డా, , డి,, డె
రేటింగ్:
4/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :తవిటిరాజు
సోదరుల పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
సోదరీమణులు పేర్లు:ధనలక్ష్మి
ఫేస్ బుక్ :

దత్తాంశం లబించలేదు
వర్గాలు :6 అక్షరాలతో పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో పేర్లు - అత్యల్ప రేటింగ్ తో పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో బాయ్ పేర్లు - అత్యధిక రేటింగ్ తో పేర్లు - 6 అక్షరాలతో అబ్బాయిల పేర్లు - 6 అక్షరాలతో అమ్మాయిల పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో అమ్మాయి పేర్లు - అత్యధిక రేటింగ్ తో బాయ్ పేర్లు - అత్యల్ప రేటింగ్ తో బాయ్ పేర్లుడి ద్వారా వ్యాఖ్యలు


డి (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-02-03
డి తో పిల్లల పేర్లు కావాలి
డి (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-02-03
డి తో పిల్లల పేర్లు కావాలి
రజు (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-03-02
డి 2020-03-04
డీ డా డ
కు 04-03-2020 2020-03-13
కు అక్షరం తొ పేర్లు అమ్మాయి
డి 2020-07-07
డి, డు, డే డొ. వీటితో పేర్లు చెప్పండి.
డి (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-12-09
డి (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-03-02
నో
డు (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2022-03-04
డు

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు డి ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు డి ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి